ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NAAKTGEBOREN ROTTERDAM B.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam

Koop

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Naaktgeboren Rotterdam B.V. (hierna: Naaktgeboren) en de wederpartij. Het accepteren van een aanbieding of overeenkomst, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden, ook na het beëindigen van een overeenkomst, aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van Naaktgeboren worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Naaktgeboren ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.2        Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Verwijzing door de wederpartij naar eventuele algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3        Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn dan wel vernietigd worden, blijven de overige algemene bepalingen volledig van toepassing. Op dat moment zullen partijen overleggen, om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen te bewerkstelligen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4        Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meer bepalingen, dan wel indien zich een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dient deze lacune te worden beoordeeld dan wel geregeld in de geest van de onderliggende algemene voorwaarden.

1.5        Mocht Naaktgeboren op enig moment geen strikte naleving van de onderliggende voorwaarden verlangen, houdt dit niet in dat bepalingen daarvan niet van toepassing zouden zijn of dat Naaktgeboren in enige mate haar recht zou verliezen om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1        Iedere aanbieding of levering staat geheel op zichzelf. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van andere aanbiedingen, vervolgleveringen en nabestellingen.

2.2        Naaktgeboren kan niet aan haar offertes op aanbiedingen worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3        Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Naaktgeboren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Naaktgeboren anders aangeeft.

2.4        Een samengestelde prijsopgave verplicht Naaktgeboren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 – KOSTEN EN BETALING

3.1        Alle prijzen en bedragen van Naaktgeboren zijn vermeld in Euro’s, tenzij anders vermeld, exclusief  omzetbelasting (BTW), exclusief kosten en/of heffingen van overheidswege, exclusief kosten van transport en verzekering en hebben een geldigheidsduur van maximaal één maand na dagtekening.

3.2        Kosten van retournering, om welke reden ook, zijn voor rekening van de wederpartij.

3.3        De wederpartij verricht de aan Naaktgeboren verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op verrekening, behoudens de verrekening met voorschotten die zij aan Naaktgeboren heeft betaald, met het oog op de betreffende betaling.

3.4        Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie overeenkomstig de afspraken in de opdrachtbevestiging.

Bij levering dient de volledige betaling te hebben plaatsgevonden. Betaling van facturen dient te worden voldaan bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

3.5        Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

3.6        Alle werkzaamheden door Naaktgeboren in het kader van een overeenkomst verricht, doch welke niet in de opdrachtbevestiging staan vermeld, gelden automatisch als meerwerk en de kosten hiervan komen voor rekening van de wederpartij. Indien mogelijk zal de wederpartij omtrent meerwerk mondeling of schriftelijk vooraf op de hoogte worden gesteld.

3.7        Indien een wederpartij een met Naaktgeboren gesloten overeenkomst annuleert, voordat Naaktgeboren met uitvoering daarvan is aangevangen, dan is die wederpartij annuleringskosten verschuldigd gelijk aan 15% van het overeengekomen orderbedrag. Indien Naaktgeboren reeds met de uitvoering is aangevangen, is annulering niet meer mogelijk.

3.8        Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de incasso van enige vordering, komen voor rekening van de wederpartij.

3.9        De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag van Naaktgeboren zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen, ter zake van de door Naaktgeboren uitgevoerde of nog geheel dan wel gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, in ieder door Naaktgeboren gewenste vorm. Wanneer hier door de wederpartij geen gevolg aan wordt

              gegeven, zijn alle verplichtingen van wederpartij ter zake terstond opeisbaar.

3.10     Naaktgeboren heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3.11     De wederpartij is in geen enkele situatie gerechtigd tot verrekening en/of compensatie van het door hem aan Naaktgeboren verschuldigde.

3.12     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 4 – UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

4.1        Naaktgeboren behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2        Naaktgeboren is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.3        Wordt de overeenkomst in fasen uitgevoerd, dan kan Naaktgeboren de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4        Partijen treden met elkaar in overleg indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag liggen aan de opdracht of indien de zorgvuldige vervulling van de opdracht door Naaktgeboren extra werkzaamheden vereist.

4.5        Als omstandigheden die leiden tot het overleg zoals bedoeld in het vorige lid geldt in elk geval: wijzigingen van (overheids)voorschriften of –beschikkingen; wijzigingen in het programma van eisen van de oorspronkelijke opdracht; door de wederpartij verlangde wijzigingen op of varianten van werkzaamheden die al goedgekeurd zijn dan wel onderdeel zijn van een fase die al goedgekeurd is en extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht door de Naaktgeboren noodzakelijk blijken.

 

4.6        De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Wordt de overeenkomst gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Naaktgeboren gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat akkoord is gegeven door de binnen Naaktgeboren bevoegde personen en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen alsdan te bepalen tijdstip, waarop daaraan uitvoering gegeven zou worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Naaktgeboren op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.7        Indien Naaktgeboren met de wederpartij een overeengekomen prijs vaststelt dan is Naaktgeboren niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien een verhoging van die prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging van de prijs grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 – OPZEGGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

5.1        Naaktgeboren is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–    de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–    na het sluiten van de overeenkomst Naaktgeboren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–    de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om een zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of voldoende is.

5.2        Ingeval door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Naaktgeboren kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, nadat eerst zo nodig de wederpartij deugdelijk in gebreke is gesteld.

5.3        Daarbij is Naaktgeboren gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Naaktgeboren kan worden gevergd.

5.4        Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Naaktgeboren op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5.5        Indien Naaktgeboren nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

5.6        Indien Naaktgeboren tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden aan de wederpartij schade en kosten te vergoeden die daardoor zijn ontstaan.

5.7        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Naaktgeboren zal zij in overleg met de wederpartij zorgdragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit geldt niet indien de opzegging te wijten is aan toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de wederpartij. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Naaktgeboren extra kosten met zich mee zal brengen, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

5.8        Ingeval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of andere omstandigheden waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Naaktgeboren vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Naaktgeboren op de wederpartij zijn in dat geval terstond opeisbaar.

Artikel 6 – LEVERING EN LEVERTIJDEN

6.1        Levering aan de wederpartij geschiedt vanuit de door Naaktgeboren aangewezen vestiging Rotterdam.

 

 

De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Naaktgeboren gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

6.2        De aangegeven levertijden gelden niet als fatale levertijden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er een fatale levertermijn overeen is gekomen met een bijkomende boeteclausule, dan kan de wederpartij daar pas beroep op doen nadat Naaktgeboren in gebreke is gesteld en een termijn van ten minste 10 werkdagen is gegund om de levering alsnog te voldoen.

6.3        Iedere opdracht die leidt tot een wijziging, aanpassing en/of uitbreiding, hoe gering ook, van de verstrekte opdracht, leidt altijd tot uitlopen van de levertijd. Hiermee vervalt dan ook iedere boeteclausule die gesteld is op overschrijding van een overeengekomen levertijd.

6.4        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over, op het moment waarop zaken door Naaktgeboren in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1        Het eigendom van de door Naaktgeboren aan de wederpartij geleverde zaken blijft aan Naaktgeboren zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen voortvloeiende uit welke overeenkomt met Naaktgeboren dan ook.

7.2        Indien Naaktgeboren een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is de overeenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Naaktgeboren op schadevergoeding.

7.3        Door Naaktgeboren geleverde zaken die onder het eigendomsbehoud vallen zoals hiervoor uiteengezet, mogen niet worden overgedragen in de ruimste zin des woords en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.4        De wederpartij dient in alle gevallen al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Naaktgeboren veilig te stellen.

7.5        Indien derden beslag (wensen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht om Naaktgeboren daarvan terstond op de hoogte te stellen.

7.6        De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Naaktgeboren ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Naaktgeboren gerechtigd tot de verzekeringspenningen. Voor zover nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Naaktgeboren bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk zou blijken te zijn.

7.7        Voor het geval Naaktgeboren de in dit artikel genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Naaktgeboren en de door Naaktgeboren aangewezen derden om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van Naaktgeboren zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 – RECLAMES EN GARANTIES

8.1        De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Europa. Bij gebruik buiten Europa dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden, die daaraan in het betreffende land gesteld worden. Naaktgeboren kan in dat geval andere garanties en andere voorwaarden stellen terzake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2        Reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na levering van de zaken. Retournering van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, zulks onder door Naaktgeboren te bepalen voorwaarden.

 

 

 

8.3        Het onderzoeken door Naaktgeboren van een reclame impliceert geenszins erkenning van aansprakelijkheid.

8.4        Naaktgeboren garandeert de deugdelijkheid van de door haar gefabriceerde zaken gedurende 12 maanden na levering.

              Voor niet door Naaktgeboren gefabriceerde maar geleverde zaken geldt de fabrieksgarantie.

              Voor door Naaktgeboren gerepareerde zaken geldt een garantie van 6 maanden na reparatie.

8.5        De garantie voor geleverde zaken is beperkt tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval Naaktgeboren zich uitsluitend verplicht tot reparatie dan wel vervanging van de defecte onderdelen, tenzij er door derden getracht is het gebrek te repareren, in welk geval iedere garantie komt te vervallen. De garantie vervalt indien de goederen voor een ander doel worden gebezigd dan bij aankoop daarvan beoogd werd.

8.6        Reparaties aan zaken geschieden bij de door Naaktgeboren aangewezen vestiging Rotterdam. Vervoerskosten naar en van de aangewezen vestiging komen voor rekening van de wederpartij. Indien reparaties op verzoek van wederpartij elders plaatsvinden, komen de kosten van vervoer en verblijf voor rekening van wederpartij.

8.7        Voor vervangen of herstelde zaken of onderdelen, verstrekt Naaktgeboren niet nogmaals garantie. Op van derde betrokken onderdelen wordt door Naaktgeboren niet meer garantie gegeven dan aan Naaktgeboren door diens leverancier gegeven wordt.

8.8        Het reclameren van de wederpartij schort de betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

8.9        Iedere aanspraak op garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Naaktgeboren de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken worden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze worden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is door omstandigheden waar Naaktgeboren geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen extreme weersomstandigheden.

8.10     De wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en de hoeveelheid van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Naaktgeboren te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Naaktgeboren te worden gemeld. Indien niet aan de gestelde termijn wordt gehouden door de wederpartij vervalt hierbij haar eventuele recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.11     Na het verstrijken van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en/of voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN EN KNOW-HOW

9.1        Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en know-how die rusten of kunnen rusten op gegevens, vastgelegd in welke vorm dan ook en welke direct of indirect door de wederpartij verkregen zijn in verband met een overeenkomst met Naaktgeboren, blijven berusten bij Naaktgeboren.

9.2        De wederpartij is gehouden om alle gegevens waarop van intellectuele en industriële eigendom en knowhow rusten, geheim te houden, onder deze geheimhouding is ook begrepen het verbod inzage te geven aan derden.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1     Naaktgeboren is nimmer aansprakelijk voor welke schade, uit welken hoofde dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van een directie of leidinggevende ondergeschikte van Naaktgeboren.

 

 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ongeacht de grondslag van de beweerde vordering tot schadevergoeding, of deze nu toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad tot onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, de zaakwaarneming of de redelijkheid en billijkheid betreft.

10.2     Onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is elke aansprakelijkheid van de Naaktgeboren van Naaktgeboren terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, uit welken hoofde dan ook, uitdrukkelijk uitgesloten. Evenzeer is elke aansprakelijkheid van Naaktgeboren, onverminderd het voorgaande lid van dit artikel, uit hoofde van enige vordering uit ongerechtvaardigde verrijking of welke grondslag dan ook, uitgesloten.

10.3     Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is Naaktgeboren niet gehouden tot nakoming noch tot het voldoen aan ongedaanmakingsverbintenissen na ontbinding van de overeenkomst. De overeenkomst kan door de wederpartij niet worden ontbonden of vernietigd.

10.4     De wederpartij vrijwaart Naaktgeboren tegen aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, of  schadevergoeding als gevolg van onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de wederpartij door Naaktgeboren geleverde diensten en/of door Naaktgeboren verrichte werkzaamheden.

10.5     Naaktgeboren is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden en/of diensten en/of schade, verricht dan wel veroorzaakt door een bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde.

10.6     Zou Naaktgeboren op enigerlei wijze toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Naaktgeboren aan Naaktgeboren terzake van de aansprakelijkheid uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Naaktgeboren beperkt tot maximaal het, tot het moment van het ontstaan van de schade, door Naaktgeboren gefactureerde bedrag.

Artikel 11 – OVERMACHT

11.1     Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: staking door het personeel van Naaktgeboren of door anderen, vertraging in de productie om welke reden dan ook en iedere andere gebeurtenis welke niet aan Naaktgeboren kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet en in rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2     Indien de behoorlijke nakoming van enige verplichting door Naaktgeboren ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Naaktgeboren komen, waaronder de omstandigheden in het vorige lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is heeft Naaktgeboren:

  1. in ieder geval tijdelijke onmogelijkheid te zijner keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst op een later tijdstop alsnog na te komen, mits zulks niet later dan 6 maanden na intreden van de tijdelijke onmogelijkheid geschiedt.
  2. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te beëindigen.

Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Naaktgeboren in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal worden vervangen door een door Naaktgeboren vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3     Voor zover Naaktgeboren ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Naaktgeboren gerechtigd dat deel separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – VRIJWARING

12.1     De wederpartij is gehouden Naaktgeboren te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Naaktgeboren in deze voorwaarden in verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

 

 

12.2     Indien Naaktgeboren uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de wederpartij gehouden Naaktgeboren, zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen van hem in dat geval verwacht mocht worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van dergelijke maatregelen is Naaktgeboren, zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Naaktgeboren en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 13 – VERJARING

13.1     Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens Naaktgeboren verjaart door het enkele verloop van een jaar na levering.

Artikel 14 – GESCHILLEN

14.1     Alle geschillen tussen wederpartij en Naaktgeboren, die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, echter uitsluitend de rechter in Rotterdam, tenzij Naaktgeboren Rotterdam B.V. er de voorkeur aangeeft de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij te kiezen. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2     Op overeenkomsten met Naaktgeboren is Nederlands recht exclusief  van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag

14.3     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen hun geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – DIVERSEN

15.1     Deze algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24369842.

15.2     Indien vertalingen in omloop zijn, is de Nederlandse tekst echter bindend.